شرکت فرآورده های لبنی رامک بر اساس مشتری گرايی و تعهد به استانداردهای ملی ودر جهت ارتقاء کيفی روز به روز محصولات همچنين تعهد در سلامتی مشتری واحدی را با نام واحد کنترل کيفيت در چارت سازمانی شرکت بنيان نهاده است .

اين واحد که متشکل از دو بخش کنترل کيفيت و آزمايشگاه می باشد مجهز به دستگاههای سنجش کيفی مدرن و بر طبق آخرين استانداردهای اروپائی می باشد.

رامک نگهداری و بهبود کيفيت را عنصر اصلی مي داند و براساس سالها تجربه به اين نکته که تامين خواسته های مشتری حلقه اصلی زنجيره فعاليتهاست ايمان پيدا کرده است.

نه تنها واحد کنترل کيفيت و آزمايشگاه وظيفه ارتقاء و کنترل کيفی محصولات را بر عهده دارد، بلکه تمامی کارکنان از مدريت تا کارگران همگی خود را موظف به رعايت اصول و مقرراتی که منجر به کيفيت مطلوب در محصولات می شود می دانند. به عبارتی روشنتر کنترل کيفيت و روشهای آن بصورت يک ابزار تمام عيار در آمده و تمامی کارکنان شرکت خود را عضوی از نيروهای کنترل کيفيت می دانند . (TQM)

 

 

 

 

 

©2006 by Ramak Dairy. All rights reserved.